Rese- och workshopvillkor

(gäller from 5 november 2017*)

Wild Nature fotoresor ställer resegarantier i enlighet med Kammarkollegiets rekommendationer.

1. Anmälan
Anmälan blir bindande då Wild Nature Photo Adventures skriftligen (via e-mail) har bekräftat bokningen till deltagaren och denne har betalt anmälningsavgiften inom avtalad tid eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt Wild Nature Photo Adventures anvisningar.

2. Deltagarens ansvar
Deltagaren ska omgående efter mottagandet av bokningsbekräftelse noga gå genom den och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats. Vid resor där Wild Nature Photo Adventures bokar flygbiljetter ansvarar deltagaren för att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Detta gäller även vid andra arrangemang där Wild Nature Photo Adventures angett att namn ska anges enligt pass. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas Wild Nature Photo Adventures. Kostnader som uppstår för Wild Nature Photo Adventures pga. felaktigt lämnade uppgifter debiteras deltagaren.

Deltagaren ska omgående meddela Wild Nature Photo Adventures eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för Wild Nature Photo Adventures möjligheter att kontakta deltagaren.

Deltagaren ansvarar själv för att infinna sig på, den av Wild Nature Photo Adventures, angivna startplatsen och vid den angivna tiden. Kostnader som kan uppstå för deltagaren för att ansluta till gruppen om man inte infunnit sig på startplatsen vid angiven tid står deltagaren själv för.

Wild Nature Photo Adventures rekommenderar deltagaren att inte köpa flygbiljett, eller annan biljett för transport till resan/workshopen, förrän Wild Nature Photo Adventures har informerat deltagaren om exakta start- och sluttider för resan/workshopen.

3. Pris och betalning
Deltagaren ska betala resans/workshopens pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Wild Nature Photo Adventures har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av Wild Nature Photo Adventures angiven tidpunkt.

Anmälningsavgiften är 20% av resans pris per deltagare. Anmälningsavgiften ska vara betald senast 14 dagar efter att betalningsanvisning skickats ut av Wild Nature Photo Adventures.

Slutbetalning ska ske 60 dagar innan resans/workshopens avgång. Sker anmälan senare än 60 dagar innan avresa ska hela resans/workshopens pris inbetalas inom 3 dagar.

För enstaka resor kan den första delbetalningen (anmälningsavgiften) vara på annat belopp, samt att det kan förekomma fler delbetalningar och att slutbetalning ska ske vid annan tidpunkt än 60 dagar innan resans/workshopens avgång. I dessa fall anges detta vid bokningstillfället.

Minimiantal deltagare för genomförande av resa/workshop anges i resans/workshopens faktaruta. Om minimiantal ej uppnås kan resan ofta genomföras mot ett pristillägg istället för att ställas in. Om pristillägget överstiger 5 % av resans totalpris, äger resenären rätt att säga upp reseavtalet.

För resor där Wild Nature Photo Adventures tillhandahåller flygbiljetter kan betalning för flygbiljetter begäras vid bokningstillfället beroende på flygbolagets och biljettypens betalningsregler.

4. Avbeställning
Avbeställning skall ske skriftligen omedelbart då hinder för deltagande i bokad resa/workshop uppkommer. Avbeställningsdatum är den dag då avbeställning är Wild Nature Photo Adventures tillhanda.

Om avbeställningen sker mer än 60 dagar innan avresa erlägges en kostnad av 20 % (anmälningsavgiften) av resans/workshopens pris. Sker avbeställningen 60 dagar eller mindre, före avresa sker ingen återbetalning.

Notera att om avbeställningen sker 60 dagar eller mindre, före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart.

För enstaka resor kan annan tidpunkt än 60 dagar innan resans/workshopens start gälla. I dessa fall anges detta vid bokningstillfället.

Då en resa/workshop påbörjats sker ingen återbetalning från Wild Nature Photo Adventures för delar av resan/workshopen som ej utnyttjas.

Priserna är baserade på gruppdeltagande och återbetalning sker inte för någon del av programmet som Ni ej avser delta i. Återbetalning sker ej till deltagare som ej avslutar resan/workshopen, vilket skälet än må vara.

I de fall där flygbiljetter är bokade av Wild Nature Photo Adventures och redan är utställda samt helt eller delvis betalda utgår ingen återbetalning för flygbiljetten.

5. Reseförsäkring och avbeställningsskydd
Wild Nature Photo Adventures råder deltagare att teckna reseförsäkring. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då Ni blir tvungen att avbeställa resan/workshopen.

6. Hälsa
För att delta i en resa/workshop med oss måste Ni ha allmänt god hälsa. Det är viktigt att deltagare med medicinska besvär och deltagare med krav på speciell kosthållning meddelar Wild Nature Photo Adventures om detta innan resan. Rådfråga oss om resan/workshopen ställer höga krav på Er hälsa och om den passar Er eller inte. Reseledaren/Workshopledaren har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan/workshopen vid valfri tidpunkt under resan/workshopen, om han anser att deltagarens hälsa ej motsvarar kraven eller om deltagaren äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet. Återbetalning sker inte vid ett dylikt tillfälle. Genom att betala anmälningsavgiften intygar deltagaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under resan/workshopen.

7. Ändring av priset
Wild Nature Photo Adventures har rätt att höja resans/workshopens pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar av transportkostnader och hotell, ändringar av skatter, tullar eller avgifter eller ändringar av växelkurser. Prishöjningen meddelas innan slutbetalning skall ske.

8. Del i dubbelrum
Vid bokningen av en resa/workshop med Wild Nature Photo Adventures, ingår del i dubbelrum i resans/workshopens pris. Dock måste resenär som beställt del i dubbelrum vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumspartner ej kan ordnas. Enkelrumstillägget finns angivet i priskolumnen för respektive resa/workshop. Besked huruvida enkelrumstillägget behöver erläggas eller ej erhålls innan inbetalning av slutbetalningen.

9. Ändring av färdplan och förseningar
Ändring av färdplan kan komma att ske om så är tvunget. Väder, myndigheter, tillgång till ankringsplats, politiska förhållanden och andra faktorer kan framtvinga förändringar av resans-/workshopens färdplan. Flygbolag kan ändra sina flygtider eller linjesträckningar vilket också kan påverka resans-/workshopens färdplan, vilken därför alltid är preliminär. Att delta på denna typ av resa/workshop innebär att acceptera omständigheter över vilka inte researrangör kan råda. I och med att anmälan skett accepterar deltagaren detta faktum. Wild Nature Photo Adventures förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resorna/workshops gällande avtalsvillkor, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. Om en resa/workshop blir försenad, eller om en resas/workshops färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som Wild Nature Photo Adventures eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.

10. Inställandet av en resa/workshop
Wild Nature Photo Adventures förbehåller sig rätten att inställa en resa/workshop innan avgång, pga. för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör resan/workshopen olämplig. I en sådan situation återbetalas all betalning för resan/workshopen till deltagarna. Wild Nature Photo Adventures är i en sådan situation ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum- och passkostnader, utrustning inför resan/workshopen eller andra utgifter som är relaterade till resan/workshopen.

11. Ansvarsbegränsning
Wild Nature Photo Adventures, agenter och anställda kungör att de endast agerar som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande rese- och workshopstjänster och tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som vi ej råder över. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan/workshopen till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Wild Nature Photo Adventures råder Er att teckna rese- och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och Wild Nature Photo Adventures avsäger sig allt ansvar.

12. Information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Wild Nature Photo Adventures kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Wild Nature Photo Adventures enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 läser du här.