Rese- och workshopvillkor

(gäller from 25 oktober 2016)

Wild Nature fotoresor ställer resegarantier i enlighet med Kammarkollegiets rekommendationer.

1. Anmälan

Anmälan sker då Wild Nature fotoresor har erhållit angiven anmälningsavgift för resan. Slutbetalning skall ske 30 dagar innan resans/workshopens avgång. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa skall hela resans/workshopens pris inbetalas inom 3 dagar.

2. Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligen omedelbart då hinder för resa/workshop uppkommer. Om avbeställningen sker mer än 60 dagar innan avresa erlägges en kostnad av 10 % av resans/workshopens pris. Om avbeställningen sker 46-60 dagar innan avresa erlägges en kostnad av 25 % av resans/workshopens pris. Om avbeställningen sker 31-45 dagar innan avresa erlägges en kostnad av 50 % av resans/workshopens pris. Sker avbeställningen 0 – 30 dagar före avresa sker ingen återbetalning. Notera att om avbeställningen sker mindre än 60 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Då en resa/workshop påbörjats sker ingen återbetalning från Wild Nature fotoresor för delar av resan/workshopen som ej utnyttjas. Priserna är baserade på gruppdeltagande och återbetalning sker inte för någon del av programmet som Ni ej avser deltaga i. Återbetalning sker ej till resenärer som ej avslutar resan/workshopen, vilket skälet än må vara.

3. Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Wild Nature fotoresor råder resenären/workshopdeltagare att teckna reseförsäkring. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då Ni blir tvungen att avbeställa resan/workshopen.

4. Hälsa

För att delta i en resa/workshop med oss måste Ni ha allmänt god hälsa. Det är viktigt att resenärer/workshopdeltagare med medicinska besvär och resenärer/workshopdeltagare med krav på speciell kosthållning meddelar Wild Nature fotoresor om detta innan resan. Rådfråga oss om resan/workshopen ställer höga krav på Er hälsa och om den passar Er eller inte. Reseledaren/Workshopledaren har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan/workshopen, vid valfri tidpunkt under resan/workshopen, om han anser att deltagarens hälsa ej motsvarar kraven eller om deltagaren äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet. Återbetalning sker inte vid ett dylikt tillfälle. Genom att föra över depositionen intygar deltagaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under resan/workshop.

5. Ändring av priset

Wild Nature fotoresor har rätt att höja resans/workshopens pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar av transportkostnader och hotell, ändringar av skatter, tullar eller avgifter eller ändringar av växelkurser. Prishöjningen meddelas innan slutbetalning skall ske.

6. Del i dubbelrum

Vid bokningen av en resa/workshop med Wild Nature fotoresor, ingår del i dubbelrum i resans/workshopens pris. Dock måste resenär som beställt del i dubbelrum vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumspartner ej kan ordnas. Enkelrumstillägget finns angivet i priskolumnen för respektive resa/workshop. Besked huruvida enkelrumstillägget behöver erläggas eller ej erhålls innan inbetalning av slutbetalningen.

7. Resenärens/Workshopsdeltagares ansvar

Resenären/Workshopsdeltagare ansvarar själv för att infinna sig på angiven startplats och vid angiven tid. Kostnader som kan uppstå för resenären/workshopsdeltagare för att ansluta till gruppen om man inte infunnit sig på startplatsen vid angiven tid står resenären/workshopsdeltagare själv för.

8. Ändring av färdplan och förseningar

Ändring av färdplan kan komma att ske om så är tvunget . Väder, myndigheter, tillgång till ankringsplats, politiska förhållanden och andra faktorer kan framtvinga förändringar av resans-/workshopens färdplan. Flygbolag kan ändra sina flygtider eller linjesträckningar vilket också kan påverka resans-/workshopens färdplan, vilken därför alltid är preliminär. Att deltaga på denna typ av resa/workshop innebär att acceptera omständigheter över vilka inte researrangör kan råda. I och med att anmälan skett accepterar resenären/workshopdeltagaren detta faktum. Wild Nature fotoresor förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resorna/workshops gällande avtalsvillkor, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. Om en resa/workshop blir försenad, eller om en resas/workshops färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som Wild Nature fotoresor eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.

9. Inställandet av en resa/workshop

Wild Nature fotoresor förbehåller sig rätten att inställa en resa/workshop innan avgång, pga. för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör resan/workshopen olämplig. I en sådan situation återbetalas all betalning för resan/workshopen till deltagarna. Wild Nature fotoresor är i en sådan situation ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum- och passkostnader, utrustning inför resan/workshopen eller andra utgifter som är relaterade till resan/workshopen.

10. Ansvarsbegränsning

Wild Nature fotoresor, agenter och anställda kungör att de endast agerar som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande rese- och workshopstjänster och tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som vi ej råder över. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan/workshopen till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Wild Nature fotoresor råder Er att teckna rese- och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och Wild Nature fotoresor avsäger sig allt ansvar.